Dankzij minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon is er opnieuw sprake van een echte veiligheidscultuur na jarenlang laissez-faire beleid. Hij bond kordaat de strijd aan met de criminaliteit, het terrorisme en de mensensmokkel. Zo stond minister Jambon mee aan de wieg van BE-Alert, investeerde hij in de Speciale Eenheden, rolde hij het succesvolle Kanaalplan uit en werkte hij samen met Theo Francken een negenpuntenplan uit tegen de mensensmokkel. Minister Jambon tekende ook een langetermijnbeleid uit dat ons in staat moet stellen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de toekomst, denk maar aan de cyberdreiging en de cybercriminaliteit.

Werken wordt opnieuw beloond

Johan Van Overtveldt realiseerde als minister van Financiën en Fraudebestrijding een historische belastingverlaging, de taxshift. Dankzij deze taxshift verhoogden onze nettolonen en dus onze koopkracht. Iemand met een minimumloon zal tegen het einde van deze legislatuur een extra dertiende maand overhouden, werken wordt eindelijk opnieuw beloond. Daarnaast hervormde hij de vennootschapsbelasting waardoor onze kmo’s de nodige zuurstof krijgen om verder te ondernemen en jobs te creëren. Inzake fraudebestrijding werden gerichte maatregelen genomen om fraude beter en efficiënter aan te pakken.

Defensie krijgt ruimte om te investeren

Minister van Defensie en Ambtenarenzaken Steven Vandeput moderniseerde het ambtenarenstatuut. Hij maakte ook komaf met de beperkingen op uitzendarbeid bij de federale overheidsdiensten en richtte een interne auditdienst voor de federale overheid op. Hij zorgde er daarnaast voor dat de wettelijk vereiste functionele tweetaligheid bij federale ambtenaren niet langer dode letter is. Als minister van Defensie tekende Steven Vandeput de toekomst van ons leger uit met de Strategische Visie voor Defensie tot 2030. Eindelijk krijgt Defensie opnieuw ruimte om te investeren, onder andere in de steeds belangrijkere cyberdivisie.

Kwetsbare mensen beschermen

Zuhal Demir wierp zich als staatssecretaris voor Gelijke Kansen eveneens op bescherming, maar dan van de kwetsbaren in onze samenleving. Ze ontplooide een plan om minder gegoede landgenoten te beschermen tegen schuldeisers, zorgde ervoor dat alleenstaande ouders minder belast worden en gaf mensen met een beperking een hogere uitkering en een hoger leefloon. Voorts opende ze drie nieuwe zorgcentra voor Seksueel Geweld, loodste het arbeidsrecht met Werkbaar en Wendbaar Werk de eenentwintigste eeuw in en gaf laagopgeleide jongeren een duwtje in de rug met de invoering van de starterjobs.

Streng maar rechtvaardig migratiebeleid

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve vereenvoudiging Theo Francken realiseerde een streng maar rechtvaardig migratiebeleid. Dat beleid is zacht voor wie hulp nodig heeft maar hard voor wie er misbruik voor maakt. Van dat eerste getuigen de humanitaire visa voor Tsjetsjeense holebi-vluchtelingen. Hij verstrengde de asielprocedure, de regels rond gezinshereniging en voerde een vreemdelingenretributie in voor de aflevering van verblijfskaarten en zette de toon voor een kordaat Europees grensbeleid. Maar vooral maakte hij als geen ander werk van de uitzetting van criminele vreemdelingen dankzij de strengere vreemdelingenwet. Onlangs werd al de 6000ste criminele vreemdeling naar zijn thuisland teruggestuurd. Hij voerde ook de permis unique en de nieuwkomersverklaring in.

Samen met minister Jan Jambon geeft hij vorm aan de uitvoering van het negenpuntenplan tegen de illegale transmigratie en mensensmokkel. Geen beleid van woorden, wel van daden. Als staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging lanceerde Theo Francken een plan met liefst 120 maatregelen die de administratieve rompslomp voor de kmo’s helpen terugdringen.

Onderwerpen